1. Missie, visie en identiteit

Stad College is een school waar de leerling gezien wordt, uitgedaagd wordt en waar naar de leerling geluisterd wordt. Het is vooral ook een school waar passies ontdekt worden en waar veel aandacht wordt besteed aan de beroepskeuze, waar ruimte is om met verschillen tussen mensen om te gaan en waar moeilijke vragen niet uit de weg worden gegaan.

De visie van Stad College wordt vertaald in drie speerpunten: onze ‘bakens’. Die bakens zijn: de identiteit, een veilig leer- en leefklimaat en het stimuleren en ontwikkelen van talent.

Deze speerpunten geven aan wie we zijn en vanuit welk perspectief en met welke houding wij ons richten op onze leerlingen. De drie bakens vatten het wezen van onze school samen.

1.1 Algemeen

Directeur:
De heer G.J.P.M. Roos

Adjunct-directeur:
Mevrouw R. Julen

Directie secretaresse:
Mevrouw N.R. Vreede
Examensecretariaat:
Mevrouw A.F. van der Starre

Decanen:
Mevrouw B. Beek
De heer H. van der Ham

1.2 Contact met de school

Een leerling op Stad College heeft een persoon lijke begeleider: de mentor. Deze mentor is ook voor de ouders het eerste aanspreekpunt binnen de school. Wilt u de mentor of een ander personeelslid spreken, dan kunt u dit (telefonisch) melden bij de receptie of een e-mail sturen naar stadcollege@hetbaken.nl
De medewerker neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met de direct leidinggevende van de mentor, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur mevrouw R. Julen.
De adjunct-diecteur is rechtstreeks telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 036 – 530 72 65

Stad College streeft ernaar dat de leerling en ouders alle zaken rondom school kunnen afhandelen met de mentor of de directie. Pas als dat niet lukt, dan kunt u terecht bij het bestuur van Het Baken Almere, Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs.
Verder verwijzen wij naar de klachtenregeling in hoofdstuk 12 van deze schoolgids.
Voor ouders die de voorkeur geven aan contact in het Arabisch is de contactpersoon de heer R. Driyef.
Hij is bereikbaar via het algemene mailadres: stadcollege@hetbaken.nl

1.3 Identiteit

Het Baken Almere is een interconfessionele organisatie. Wij gaan ervan uit dat ieder mens een plaats en een doel heeft in de wereld. We streven ernaar om bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge mensen. Onze kernwaarden daarbij zijn naastenliefde en respectvol omgaan met elkaar.

In onze scholen werken wij vanuit de basisgedachte dat ieder mens, dus ook ieder kind, uniek is.
Kinderen en volwassenen mogen weten dat ze er in het leven niet alleen voor hoeven te staan, dat er altijd iemand voor hen is en dat hun leven van betekenis is en ertoe doet. We vinden dat de school een plek is waar iedere leerling geaccepteerd en gewaardeerd wordt en zich veilig mag voelen.

1.4 Een veilig leer- en leefklimaat

Voor alle Bakenscholen geldt: we hebben een bewuste keus voor kleinschaligheid gemaakt. We zorgen ervoor dat we de leerling leren kennen en samen met die leerling ontdekken wat hij/zij kan en wil. Daarbij helpen we de leerling waar dat nodig is. We laten de leerling ervaren dat hij/zij welkom is en erbij hoort. Zo worden alle leerlingen ’s morgens verwelkomd bij de deur en in elke les door hun leraar van dat moment. We er zorgen er samen voor dat de leerling, samen met de medeleerlingen, in een veilige en prettige omgeving kan leren.

1.5 Het stimuleren en ontwikkelen van talent

Natuurlijk bereiden we de leerling in de eerste plaats voor op het behalen van een diploma. Daarnaast vinden wij het belangrijk bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling. We willen de leerling uitdagen om, ieder op zijn/haar eigen manier, het beste uit zichzelf te halen. Dat betekent dat de leerling de ruimte krijgt om regelmatig te kiezen wat bij hem of haar past.

Om leerlingen zo lang mogelijk de kans te geven te ontdekken wat hun niveau is, werken we in de onderbouw zo veel mogelijk met gemengde brugklassen. Tijdens de les krijgt de leerling lesstof aangeboden op zijn/haar niveau, maar er zijn mogelijkheden om gedurende het schooljaar van niveau te wisselen. Voor een nauwkeurige bepaling van het meest geschikte niveau maken we gebruik van RTTI tijdens het afnemen van toetsen. RTTI levert geen toets cijfer op, maar het geeft inzicht op welk abstractieniveau de leerling goed scoort. Dit is dan een goed hulpmiddel bij de uiteindelijke niveaubepaling in de bovenbouw.

1.6 Levensbeschouwing en vieringen: wat mensen bindt

Een keuze voor Stad College betekent meedoen met al onze interconfessionele activiteiten. Zo zijn in alle leerjaren –behalve het laatste schooljaar– lessen levensbeschouwing. In deze lessen maakt de leerling kennis met de rituelen en gebruiken binnen het christendom, het jodendom en de islam. We brengen o.a. een bezoek aan een kerk, een synagoge en een moskee. Verder praten we met elkaar over het omgaan met mensen die ‘anders zijn’ en over zaken die gelukkig of verdrietig maken. Zo worden leerlingen bewust van levensbeschouwelijke thema’s, zoals arm en rijk, relaties, rouw, God, geweten, feesten of herdenkingen. Vaak gaat het ook over waarden en normen. Belangrijk hierbij is dat men naar elkaar leert luisteren en een eigen standpunt leert vormen en verwoorden. De leerling leert zich bewust te worden van de samenhang tussen verschillende vakken, tussen hoofd en hart en tussen mensen onderling. Kortom: de leerling leert oog te hebben voor wat mensen bindt, niet voor wat hen scheidt. Op school vieren we de belangrijke kerkelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen. Tijdens deze vieringen denken we met elkaar na over de oorspronkelijke gebeurtenissen van Kerst en Pasen,maar ook over de relatie hiervan met onder- werpen uit onze tijd. Van onze leerlingen verwachten we dat ze aan deze vieringen meedoen. Daarnaast bieden we ook ruimte om invulling te geven aan andere religieuze feestdagen.

Ga naar onderwerp