6.1 Basis- en gedragsregels

Op Stad College hanteren wij 3 waarden: trots, veiligheid en plezier.
Hier horen een aantal basisregels bij: respectvol omgaan met elkaar, begrip tonen voor elkaar, elkaar helpen en steunen, samen bouwen aan een veilige wereld.

Pesten, ruzie zoeken, agressie, discriminatie of aantasting van andermans persoonlijke leefwereld worden niet getolereerd. Dat geldt voor leerlingen, medewerkers én ouders.

Deze basisregels worden op diverse manieren vormgegeven:
• we hebben een mentoraat en kleine overzichtelijke teams, zodat we elkaar kennen;
• we zijn alert en houden toezicht;
• we hebben een aantal functionarissen zoals de zorgcoördinator, de pedagogisch coördinator, de pedagogisch coördinator, een vertrouwenspersoon en een (anti)pestcoördinator om problemen mee te bespreken.
• we hanteren een klachtenprocedure;
• we werken met het programma SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support)
voor een nog beter schoolklimaat. Kenmerkend hierbij is de aandacht voor al wat goed gaat. Leerlingen kunnen rekenen op complimenten wanneer zij zich aan de gedragsverwachtingen van de school houden.
• wie onze gedragsverwachtingen (regelmatig) overtreedt, kan anderzijds rekenen op een sanctie/maatregelen.

We hanteren specifieke richtlijnen en gedragsregels met betrekking tot kleding, mobiele telefoon en geluidsdragers, internetgebruik, wapens, laserpennen, vuurwerk, alcohol, drugs en agressie.
Daarnaast gaan we ervan uit dat iedereen zich houdt aan algemeen geldende omgangsregels. We hebben als school geen kledingcode, maar aangezien wij een Vakcollege zijn willen uitstralen dat wij een werkomgeving zijn. Wij stellen prijs op kleding die dat kenmerkt.

Alcohol en drugs gaan niet samen met leren. Bij gebruik of in bezit hebben in en om de school, houdt de school zich het recht voor om passende maatregelen te treffen.

Leerlingenstatuut
Stad College heeft een leerlingenstatuut. Hierin staan de rechten en plichten van leerlingen rondom het onderwijs en de begeleiding op school.
Ook zijn hier de gedragsregels in opgenomen. Het leerlingenstatuut is te vinden op de website van Stad College:
www.stadcollege.nl / leerlingen

Veiligheid en toezicht
Stad College wil leerlingen en medewerkers een veilige omgeving bieden. Het schoolgebouw wordt jaarlijks gecontroleerd volgens de ARBO normen en veiligheidsvoorschriften. We hebben geschoolde bedrijfshulpverleners en EHBO-ers en een ontruimingsplan voor noodgevallen. Dit ontruimingsplan oefenen we minimaal eens per jaar. We hebben regelmatig overleg met brand- weer en politie. In en om het schoolgebouw is cameratoezicht om de veiligheid te waarborgen. Voor persoonlijke eigendommen heeft de leerling een afsluitbaar kastje (de locker 8.3).

Zoekraken van spullen
De leerling wordt geacht zuinig met zijn spullen om te gaan. Waardevolle spullen kunnen beter thuis worden gelaten of bewaard in de eigen locker op school. De school stelt zich niet aansprakelijk voor het tijdens de lessen zoekraken van spullen.
Wanneer er tijdens de les spullen zoekraken kan de schoolleiding de klas verbieden de lesruimte te verlaten en de politie ter plekke vragen een onderzoek in te stellen.

Algemeen
• Bij binnenkomst worden jassen, petten, mutsen en dergelijke opgeborgen in de locker.
• In de leslokalen wordt niet gegeten en gedronken, alleen in de aula of op het Schoolplein.
• Kauwgom kauwen is niet toegestaan in het hele gebouw. Wie dat toch doet, kan in het uiterste geval een lesuur corvee opgelegd krijgen.
• Voor zowel leraren als leerlingen is het verboden om in school of op de schoolpleinen te roken. Stad College is een rookvrije school en wil daarmee bijdragen aan een gezondere leefwijze van leerling en medewerker.

Zo doen we dat hier…
In ieder leslokaal hangt een de PBS matrix.
Dit is een poster waarop gedragsverwachtingen staan vermeld

Zo gaan we hier met elkaar om:
* We gaan met respect met elkaar om
* We zorgen voor een sfeer waarin goed gewerkt en geleerd kan worden
* We gaan goed voorbereid naar onze lessen
* We halen alles uit de lessen wat erin zit

Loopbriefjes
Alle leerlingen die tussen de lestijden in op de gang lopen, dienen in het bezit te zijn van een loopbriefje.
Deze regel geldt gedurende de hele dag en op alle dagen van de week. Daar is de docent samen met de leerling verantwoordelijk voor.
Dus heeft een docent een gesprek met een leerling, mag een leerling iets voor de docent halen etc., dan dient de leerling altijd een loopbriefje bij zich te hebben. Leerlingen mogen docenten hieraan helpen herinneren.
Leerlingen zonder loopbriefje kunnen aangesproken worden door medewerkers van school.
De loopbriefjes zijn voor docenten te verkrijgen bij de pedagogisch coördinator.

Mobiele telefoon en geluidsdragers
Bij ons op school is de Nederlandse wetgeving leidend. Zonder toestemming iemand filmen of het ongemerkt opnemen van een gesprek is ten strengste verboden.
Onze schoolregels sluiten aan bij het protocol Sociale Media van Het Baken. Hierin wordt een beroep gedaan op de redelijkheid van leerlingen in het gebruik van het mobieltje.
Gebruik van het mobieltje op een manier waarop de school of individuele leerlingen schade ondervinden, is niet toegestaan.
In de aula mag een mobieltje gebruikt worden. Bij overtreding van de regels rond het gebruik van mobieltjes legt de pedagogisch coördinator of directie een maatregel op en volgt er een gesprek met de ouders.

Internetgebruik
Om misbruik van internet op school te voorkomen, de privacy te waarborgen en onze hardware te beschermen, hebben we een internetprotocol opgesteld. Hierin staat waaraan leerlingen en medewerkers zich moeten houden wanneer ze communiceren via internet en e-mail. Zo is het maken, gebruiken of plaatsen van foto’s, beeld en geluidopnames van elkaar niet toegestaan. Het protocol is te vinden op onze website www.stadcollege.nl.

Social Media
Social Media zoals Whatsapp, Linkedin, Facebook, Snapchat, Instagram enz. mogen tijdens de les niet worden gebruikt. De school kan en wil geen rol hebben in het betwisten of beslechten van ruzies die via Social Media plaatsvinden. Voor het afhandelen van zaken m.b.t. Social Media verwijst de school naar haar protocol Social Media dat is weergegeven op de website.
Op Stad College wordt tijdens de lessen gebruikt gemaakt van een iPad. We begrijpen heel goed dat voor de leerlingen de verleiding heel groot kan zijn om hiermee tijdens de les op social media te gaan. Om de leerlingen tegen deze verleiding te beschermen mag alleen gewerkt worden op iPads met een door de school aangeleverd beschermingsprogramma. De leraar kan op die manier tijdens de les social media blokkeren. Andere apparaten, ook mobieltjes, zijn in de les niet toegestaan.

Wapens, laserpen, vuurwerk, alcohol, drugs (en agressie)
Tegen het meenemen of gebruik van wapens, laserpennen, alcohol of drugs in en om de school nemen we strenge maatregelen. Ook het meenemen of afsteken van vuurwerk of agressief gedrag wordt niet getolereerd.
Het plegen van strafbare feiten is uiteraard op school verboden. Strafbare feiten zijn alle handelingen en gedragingen die op grond van enige Nederlandse wettelijke bepaling als misdrijf of overtreding strafbaar zijn gesteld. Wapens zijn voorwerpen die zijn aangewezen in de Wet wapens en munitie. Verdovende middelen zijn middelen die zijn aangewezen in de Opiumwet. De school doet in het geval van geconstateerde strafbare feiten altijd aangifte bij de politie.

Omgeving school
Portieken van woningen, tuinen bij flatgebouwen en huizen in de omgeving van de school zijn verboden gebied. (Brom)fietsen horen netjes in het rek en dus niet voor het gebouw bij de ingang.
De leerling komt alleen bij de fietsenstalling om zijn of haar (brom)fiets te parkeren of op te halen. Fietsen en brommers dienen te allen tijde op slot gezet te worden. Op het schoolterrein is de motor van de bromfiets uit. De ingang van het schoolgebouw en de openbare weg mogen nooit geblokkeerd worden.
Op weg van huis naar school of van school naar huis kunnen er allerlei leuke, maar ook minder leuke dingen gebeuren. De afspraken die we in de school met leerlingen maken en invullen, gelden eigenlijk ook voor buiten de school. De school vindt het belangrijk dat de leerling zich buiten school ook correct gedraagt.
Het komt helaas voor dat leerlingen schade toe brengen aan school, aan eigendommen van anderen, of aan medeleerlingen. Ondanks het feit dat er toezicht wordt uitgeoefend, kan de school niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die leerlingen aan elkaar of aan elkaars eigendommen toebrengen. Voor situaties buiten de school geldt dezelfde afspraak.

Kledingrichtlijn
Op school ben je om te leren. Daarbij moet je ook rekening houden met elkaar. Dit zien we graag terug in een passende kledingkeus. De leerling kan hier dus ook op worden aangesproken!
Bij de praktijkvakken is het dragen van (beschermende) praktijkkleding verplicht en dienen leerlingen zich te houden aan de gedragsregels passend bij het beroepsvak.
Op de afdelingen worden hierover afspraken gemaakt met onze leerlingen.

Milieu
Wij vinden het niet meer dan normaal dat we samen proberen de school en de omgeving ervan netjes te houden. Afval dient dan ook uitsluitend in de daarvoor bestemde prullenbakken te worden gedeponeerd.
In geval van vernieling of vervuiling is de afspraak dat de vervuiler/vernieler de door hem/haar aangerichte schade betaalt. Tijdens de pauzes is er surveillance. Leerlingen worden aangesproken bij het overtreden van de regels en afspraken. Leerlingen kunnen de surveillanten aanspreken bij incidenten.

6.2 Algemene les- en onderwijsregels

Ziek en beter melden
Bij ziekte kunnen ouders de leerling tussen 8.00 en 8.30 uur afmelden.
Dit dienen de ouders te doen via mail: absentie-bsc@hetbaken.nl.
Wanner een leerling ziek wordt tijdens de schooldag, dan meldt hij/zij zich af bij de pedagogisch coördinator. Deze neemt contact met de ouders/verzorgers.
We verzoeken u om afspraken met tandarts, huisarts e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijden te maken. Mocht de afspraak toch onder schooltijd zijn, geef deze dan vooraf door via het onderstaande mailadres:
absentie-bsc@hetbaken.nl.
Het heeft onze voorkeur wanneer de afspraak vooraf wordt doorgegeven bij de receptie.

Is de leerling langdurig ziek, dan zorgen we er samen met de ouders voor dat de leerling zo veel mogelijk onderwijs kan blijven volgen en contact houdt met school. Bij langdurig of veelvuldig ziekteverzuim is het gebruikelijk dat wij hierover overleggen met de GGD-arts.
Het opvanglokaal is het centrale meldpunt voor alle verzuim. De pedagogisch medewerker houdt per lesuur bij of de leerling al dan niet aanwezig is. Dit is terug te zien op het rapport en ouders kunnen deze uren volgen via ons ‘ouderportaal’.
Wanneer de leerling zonder melding vooraf afwezig is, bijvoorbeeld bij een toets, dan kunnen we dit aanmerken als onwettig verzuim. Dit kan gevolgen hebben voor de mogelijkheden om deze toets in te halen of te herkansen.
Ook als de leerling te laat op school komt, dient hij/zij zich te melden bij de receptie. De leerling ontvangt dan een ‘te laat- briefje’ waarmee hij/zij naar de les kan gaan.
Absentie wordt ingevoerd door de betreffende docent. Is het te laat komen aan de leerling zelf te wijten, dan moet hij/zij zich de volgende dag voor 8.30 uur melden.

Is een leerling meer dan 15 minuten te laat, dan kan de leerling niet toegelaten worden in de les. Het lesuur moet dan op een ander moment worden ingehaald. Komt de leerling vaak te laat, dan gaat de pedagogisch coördinator in gesprek met de leerling en ouders. Indien noodzakelijk zal de leerplichtambtenaar hierbij worden ingeschakeld.

Wij informeren ouders/verzorgers als wij constateren dat de leerling niet in de les aanwezig was of te laat gekomen is, zodat zij op de hoogte zijn. Wij hebben over spijbelgedrag nauw contact met de leerplichtambtenaar en zelfs een preventief spreekuur op school.

Verwijdering uit de les
Als de leerling de les zodanig verstoort dat de docent niet verder kan met de les of de veiligheid van docent of medeleerlingen in gevaar komt, dan wordt de leerling uit de les gestuurd met een uitstuurbewijs. De leerling moet zich dan direct melden in het opvanglokaal. Daar wordt het uitstuurformulier verder ingevuld.
De volgende dag hebben leraar en leerling om 8.00 uur een gesprek om het incident uit te praten en om de relatie te herstellen.
Is de leerling terecht uit de les verwijderd, dan moet hij/zij de lestijd inhalen en één lesuur nakomen bij de vakdocent.
Als de leerling drie keer uit de les is gestuurd, neemt de mentor contact op met de ouders. Verbetert het gedrag niet, dan zullen er passende maatregelen getroffen worden. Indien noodzakelijk zal de leerplichtambtenaar hierbij worden ingeschakeld.

Spijbelen
Als wij constateren dat de leerling spijbelt, moeten de gemiste lessen dubbel worden ingehaald. De mentor/conciërge kan de leerling dan ondersteunende taken laten doen. Ook brengen we ouders op de hoogte. Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar en wordt de leerling samen met ouders uitgenodigd voor een preventief spreekuur op school of voor een gesprek op het stadhuis, waarna de leerplichtambtenaar een sanctie op kan leggen.

Deelname aan de les
Een leerling die is ingeschreven op Stad College, is verplicht deel te nemen aan alle lessen en activiteiten. Doet de leerling dit niet, dan kunnen we besluiten om de inschrijving met ingang van een nieuw schooljaar niet meer te verlengen.
Dit kunnen we ook doen als bijvoorbeeld het gedrag hiertoe aanleiding geeft.

Aanvang lessen
Enkele minuten voorafgaand aan het eerste les uur en de lessen na een pauze gaat een bel. De leerling moet dan zo snel mogelijk naar het lokaal gaan. Tot de eerste bel blijft de leerling in de aula of in de ruimte voor de afsluitbare lockers op de begane grond. Vanaf 8.55 uur mag je naar de verdiepingen voor aanvang van de lessen. Bij tussenuren blijven de leerlingen op de begane grond. Er wordt pas naar het volgende lokaal gegaan als de bel gaat. Zo voorkomen we onrust op de lespleinen. De overige belsignalen geven het begin en het einde van het lesuur aan.

Lesuitval
We willen de lessen zo veel mogelijk laten doorgaan. Maar door bijvoorbeeld ziekte of verplichte nascholing van docenten vallen er toch wel eens lessen uit.
Ook werkweken, culturele activiteiten en sport- evenementen zijn van invloed op het rooster. We proberen de lesuitval zo veel mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld andere docenten in te zetten of leerlingen zelfstandig te laten werken onder toezicht.
Alle leerlingen beschikken op school over een iPad en over werkplanners. In de tussenuren kan er in het opvanglokaal zelfstandig gewerkt worden aan de lesstof.

Verzoek om verlof
Alleen met een goede reden kan een leerling buiten de schoolvakanties niet naar school komen. Ouders moeten dan ruim van tevoren een schriftelijk en gemotiveerd verzoek voor buitengewoon verlof indienen bij de teamleider.
Dit formulier kunt u downloaden via onze website www.stadcollege.nl – leerlingen. De aanvraag moet minimaal een maand van tevoren worden gedaan, zodat we bijvoorbeeld het inhalen van proefwerken kunnen regelen. Verlof voor een religieuze feestdag anders dan een christelijke, moeten ouders ook schriftelijk aanvragen. Dit moet minimaal twee weken van tevoren en kan niet vaker dan twee keer per jaar. Wij volgen hierbij de procedures van de afdeling leerplicht van de gemeente Almere. Verlof voor de eerste en de laatste schoolweek is niet mogelijk. Natuurlijk houden we ons ook hierbij aan de regels van de leerplicht (zie www.Almere.nl of bijlage A in deze gids).

Foto’s leerlingen
Op onze website, op de Facebookpagina van de school en in andere publicaties zouden wij graag gebruik willen maken van foto’s waarop onze leerlingen zichtbaar zijn. Hiervoor zullen wij vooraf uw toestemming vragen.

Informatieverstrekking gescheiden ouders
We sturen post altijd naar het emailadres waar de leerling staat ingeschreven. Wilt u als ouders de post op een tweede emailadres ontvangen, dan moet u dit schriftelijk aanvragen via de mentor. Informatie uitgedeeld in de klas gaat altijd in enkelvoud mee. Het rapport wordt ook in enkelvoud verstrekt en een mentor voert in principe één gesprek per ouderpaar.

Verzoek om verlof
Alleen met een goede reden kan een leerling langere tijd niet naar school komen. Ouders moeten dan ruim van tevoren een schriftelijk en gemotiveerd verzoek voor buitengewoon verlof indienen bij de teamleider.
Dit formulier kunt u downloaden via onze web site www.stadcollege.nl / leerlingen. De aanvraag moet minimaal een maand van tevoren worden gedaan, zodat we bijvoorbeeld het inhalen van proefwerken kunnen regelen. Verlof voor een religieuze feestdag anders dan een christelijke, moeten ouders ook schriftelijk aan- vragen. Dit moet minimaal twee weken van te- voren en kan niet vaker dan twee keer per jaar. Wij volgen hierbij de procedures van de afdeling leerplicht van de gemeente Almere. Verlof voor de eerste en de laatste schoolweek is niet mogelijk. Natuurlijk houden we ons ook hierbij aan de regels van de leerplicht (zie www.Almere.nl of bijlage A in deze gids).

Foto’s leerlingen
Op onze website, op de Facebookpagina van de school en in andere publicaties zouden wij graag gebruik willen maken van foto’s waarop onze leerlingen zichtbaar zijn. Hiervoor zullen wij vooraf uw toestemming vragen.

Pesten, geweld en discriminatie
We zijn bijzonder alert op pestgedrag, geweld en discriminatie en hanteren de volgende procedure:
Pestgedrag, geweld en discriminatie kan bij iedere medewerker van school gemeld worden. De melding wordt doorgegeven aan de mentor, de (anti) pest coördinator en de pedagogisch coördinator. Deze horen alle betrokkenen, van slachtoffer en dader tot omstanders, ouders en medewerkers. Zo proberen we een eenduidig beeld te krijgen over wat er is gebeurd en wanneer, wie erbij betrokken waren en wie wat heeft gedaan.
Als we een volledig beeld hebben, maken we afspraken om het samen op te lossen. Bijvoorbeeld door slachtoffer en dader het conflict te laten uitspreken en excuses aan te bieden. De mentor vervult hierbij een belangrijke rol.

Als het conflict niet opgelost kan worden of afspraken niet worden nagekomen, schakelen we het Zorg Advies Team (ZAT) in om de verdere aanpak te bepalen. Soms is een overtreding zodanig dat we de stappen hierboven overslaan en de directeur bepaalt wat er moet gebeuren. We wijzen het slachtoffer er altijd op dat hij of zij contact kan opnemen met de contactpersoon voor klachten over ongewenst gedrag, zoals pesten. Zie ook hoofdstuk 12.

Op onze site (leerlingen – schoolregels) is ons ‘anti-pestprotocol’ te vinden en op www.pest-web.nl zijn informatie, advies en tips te vinden om pesten of gepest worden tegen te gaan. Bellen kan ook: 0800 – 28 28 280 (anoniem) of
0900 – 28 28 280 (mobiel).
Elke schooldag van 14.00 tot 17.00 uur.

Zie ook onze website www.hetbaken.nl voor
o.a. de Zorggids, dyslexieprotocol en anti-pest- protocol.

 

Ga naar onderwerp