7.1 Mentor

De mentor vormt binnen de school het eerste aanspreekpunt voor de leerling, de docenten en de ouders. Hij of zij is de spil in de begeleiding en ziet de leerling tijdens de mentoruren en in de vaklessen. Daarnaast hebben zij individuele gesprekken over het welbevinden en de studievoortgang van de leerling. Samen met de decaan begeleidt jouw mentor ook bij het maken van een keuze voor een studierichting of vervolgopleiding. Bij bijzonderheden neemt de mentor altijd contact op met de ouders. Dit kan uiteraard ook andersom.

7.2 Extra ondersteuning op Stad College

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning of aandacht nodig. Op Stad College bieden we dit aan op vier niveaus.

1. Ondersteuning in de klas, door alle vakdocenten en mentoren. De leraren worden ondersteund door het expertiseteam met daarin o.a. een orthopedagoog, de pedagogisch coördinator en een leerlingbegeleider.

2. Per periode bekijken de leraren uit het kernteam van de leerling of, en op welk gebied een leerling extra ondersteuning nodig heeft buiten de klas. De mentor kan de leerling aanmelden bij het Intern Zorg Overleg (IZO). In dit overleg bekijken de zorgcoördinator, leerlingbegeleider, GGD-verpleegkundige en Jongeren Maatschappelijk Werker wat ze kunnen betekenen.

3. Soms is buiten deze ondersteuning en begeleiding nog meer nodig. We melden dit dan, in overleg met ouders, bij het Zorg Advies Team. Dit team bestaat o.a. uit de zorgcoördinator, GGD-arts, leerplichtambtenaar en de wijkwerker jeugd. Het team komt één keer per vier weken bijeen.
Het Zorg Advies Team bespreekt de situatie en geeft hierover een advies. Soms verwijzen we een leerling door naar externe instanties.

4. Leerlingen die extra begeleiding kunnen gebruiken bij het plannen van hun studie, kunnen dit aan het einde van de dag na het mentormoment ontvangen.

Het expertiseteam wordt geleid door:
Mevr. S. Dijkhuizen, Zorgcoördinator en orthopedagoog: s.dijkhuizen@hetbaken.nl

7.3 Onderzoek GGD Flevoland onder tweedejaarsleerlingen

Stad College werkt mee aan een jaarlijks terugkerend onderzoek van GGD Flevoland dat onder andere gedragsproblemen bij jongeren in kaart brengt. Wij verstrekken hiervoor de adresgegevens van alle tweedejaars leerlingen aan de GGD. De GGD informeert ouders schriftelijk over het onderzoek. Zij kunnen dan aangeven of de leerling wel of niet mag deelnemen aan het onderzoek.
Willen ouders niet dat wij de adresgegevens verstrekken, dan kunnen zij contact opnemen met de Leerlingenadministratie van Het Baken: 036 – 845 23 63.

Ga naar onderwerp