10.1 Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad wordt het beleid van het bestuur van de scholengemeenschap voortdurend gevolgd en besproken. De medezeggenschapsraad kan tevens gevraagd en ongevraagd adviseren.
Het bestuur van Het Baken en de Medezeggenschapsraad hebben zich gecommitteerd aan een constructieve samenwerking. De meningen van de verschillende ‘stakeholders’ in de scholengemeenschap worden zeer gewaardeerd en serieus genomen.

Op Stad College is een deelraad actief. Hierin zijn personeel, ouders en leerlingen van de school vertegenwoordigd.

Wenst u mee te werken aan de verdere ontwikkeling van onze school, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de deelraad de heer E. van Uden: e.vanuden@hetbaken.nl

10.2 Leerlingenraad

De leerlingenraad van Stad College is sinds schooljaar 2021-2022 actief. Vele projecten zijn in het afgelopen jaar opgepakt en nog veel initiatieven staan op het programma voor het komende jaar. Een leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen, praat mee over beleid en organiseert activiteiten. Een vertegenwoordiger van de leerlingenraad neemt zitting in de sollicitatiecommissie bij het zoeken van nieuw personeel.

In de Leerlingenraad zijn alle leerjaren en afdelingen zo veel mogelijk vertegenwoordigd.
Aan het begin van elk schooljaar worden de nieuwe leden gekozen. Een docent (mevrouw van der Burgt) begeleidt de Leerlingenraad. De directeur kan als adviseur optreden. Wil je in contact komen met de Leerlingenraad? Spreek dan één van de leden aan of mail naar het speciale mailadres: leerlingenraadstad@hetbaken.nl

10.3 Ouderplatform

Jarenlang hebben we het op Stad College moeten doen zonder Ouderraad. Omdat wij het contact met en de inbreng van de ouders van groot belang vinden voor het vormgeven van het onderwijs, gaan we ons dit schooljaar inzetten om een ouderraad te vormen met een representatieve bezetting.

Ga naar onderwerp