8.1 Schoolkosten en Vrijwillige ouderbijdrage

Stad College staat voor kansrijk en eerlijk onderwijs. Dit betekent  dat alle leerlingen mogen meedoen aan activiteiten die buiten het verplichte onderwijsprogramma worden georganiseerd en die in onze visie wel bijdragen aan de vorming van uw kind. Hieronder vallen activiteiten zoals een kamp, een (buitenlandse) excursie, vieringen, etc. Kansengelijkheid bereiken we niet alleen door goed onderwijs, maar ook door iedereen te laten deelnemen aan extra activiteiten. Elke leerling van Stad College telt en hoort erbij.

Vrijwillige ouderbijdrage
Stad College ontvangt vanuit de overheid middelen om het verplichte onderwijsprogramma te financieren. Voor de organisatie van extra activiteiten zijn wij afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van u als ouders/verzorgers. Deze ouderbijdrage is vastgesteld met steun van ouders uit de medezeggenschap van de school. Het kan zijn dat we u in de loop van het schooljaar om een aanvullende bijdrage vragen voor een reis met overnachting die niet in bijgevoegd overzicht is opgenomen. Voor de goede orde benadrukken we dat iedere bijdrage bij wet vrijwillig is. Als u deze bijdrage niet wilt of kunt betalen dan mag uw kind nog steeds deelnemen aan de georganiseerde activiteiten. Stad College behoudt zich wel het recht voor om (delen van) geplande activiteiten niet door te laten gaan, als er te weinig betalende ouders/verzorgers zijn.  Voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u per mail een factuurvoorstel.

Bekijk hier de brief en de specificatie voor de ouderbijdrage

ouderbijdrage 2022-2023
specificatie Ouderbijdrage 22-23

8.2 BakenPas

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt de leerling een eigen Bakenpas. Die is onder andere nodig voor het openen van de persoonlijke locker, het kopiëren, het printen in de vaklokalen of om toegang te krijgen tot de schoolfeesten. Raakt de leerling de pas kwijt, dan moet er een nieuwe besteld worden bij de receptie. Een Bakenpas kost 10 euro.

8.3 Bibliotheekabonnement via school

De Nieuwe Bibliotheek en Stad College hebben een contract afgesloten dat voor de leerlingen veel voordelen heeft.
We zetten ze hieronder op een rijtje:
– Met deze pas kan de leerling in alle vestigingen van de bibliotheek in Almere gratis boeken lenen.
– Alle boeken en andere media kunnen gratis gereserveerd worden.
De Nieuwe Bibliotheek in Almere Stad heeft een aparte jongerenafdeling. Hier bevinden zich alle materialen die interessant kunnen zijn voor jongeren, zoals boeken, tijdschriften, stripboeken. In de bibliotheek in Almere Stad zijn ook speciale werkplekken waar leerlingen samen kunnen werken of huiswerk kunnen maken.

8.4 Afsluitbare lockers

Elke leerling krijgt bij de start van het schooljaar een persoonlijke locker toegewezen. deze locker is gratis en hij kan geopend worden met de Bakenpas (8.1). In deze locker kan de leerling zaken zoals jas en spullen die niet direct nodig zijn, opbergen. Handig omdat op de lespleinen en in de leslokalen het dragen van jassen en/of petten niet is toegestaan.

De school is niet aansprakelijk voor vermissing, ook niet uit de afsluitbare locker. De school is bevoegd om de locker te openen voor controle en reparatie, om zo criminaliteit te bestrijden en om de veiligheid te bevorderen.

8.5 Aula en binnenplaatsen

De aula en binnenplaatsen zijn er voor iedereen. Hier kan in de pauze geluncht worden, naar muziek geluisterd en iets leuks gedaan worden op de iPad. Ook hier gelden de normale huisregels, wordt zorgvuldig omgegaan met meubilair en wordt afval opgeruimd.

8.6 EHBO

Er is een EHBO-post aanwezig bij de receptie.

8.7 Lift

Als een leerling een lift moet gebruiken, kan bij de conciërge een liftsleutel aangevraagd worden. De leerling moet dan wel een briefje laten zien van ouders of de dokter waarop staat dat gedurende een bepaalde tijd geen trappen mogen worden gelopen. De liftsleutel mag niet uitgeleend worden en niet meer dan één leerlingen mag worden meegenomen in de lift. Aan het eind van elke lesdag moet de sleutel ingeleverd worden bij de conciërge.

8.8 Rooster

De leerlingen van Stad College kunnen tijdelijk hun lesrooster vinden op Zermelo
Ook alle wijzigingen zijn daar te vinden. Kijk hier dus altijd naar! Als er gedurende de week nog dingen veranderen door bijvoorbeeld ziekte van een docent, passen we het rooster aan.

8.9 Computers

De computeropstellingen binnen de school zijn voor onderwijsdoeleinden bedoeld. Ze mogen niet anders worden gebruikt dan de leraar of toezichthouder bepaalt. Bij misbruik, vernieling of  moedwillige beschadiging van de computeropstelling worden de kosten c.q. de reparatie of aanschafkosten op de ouders/verzorgers van de leerling verhaald. Voor het volgen van de les, voor het inkijken van het digitale lesmateriaal, verwacht de school dat elke leerling de beschikking heeft over een iPad. Is de aanschaf van een iPad financieel lastig te realiseren, dan kan de school hierin een helpende hand bieden. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met de directeur.

8.10 Website, Facebook

Hij is al een paar keer genoemd. Op onze website kan algemene informatie over bijvoorbeeld onze uitgangspunten, organisatie en regels gevonden worden. Ook kan hier ingelogd worden op het leerlingenportaal om bijvoorbeeld cijfers in te zien, informatie over het rooster of over speciale activiteiten.

Daarnaast zijn we te vinden op Facebook www.facebook.com/vakcollegealmere

Ga naar onderwerp