4.1 Plaatsing in leerjaar 1

Inschrijving op een school voor Voortgezet Onderwijs dient te gebeuren voor 1 maart. Leerlingen die zich voor deze datum hebben aangemeld, worden ook daadwerkelijk geplaatst. De directie/orthopedagoog onderhoudt contact met de toeleverende school om de overstap van de ene naar de andere school zo soepel mogelijk te laten verlopen. In één van de laatste weken voor de schoolvakantie worden de nieuwe leerlingen uitgenodigd om op school te komen voor een kennismakingsochtend om zo een goede start te maken in het nieuwe school jaar. Of een leerling terecht kan op Stad College hangt af van het advies van de basisschool. Afhankelijk van dit advies wordt de leerling geplaatst op een (vak) havo niveau, een beroepsgericht MAVO-niveau (gl/tl), op een kaderberoepsgerichte leerweg (kb) of basisberoepsgerichte leerweg (bb). Gedurende de hele opleiding kan de leerling naar een hoger- of lager niveau overstappen, als dat door de leerling (in samenspraak met ouders en school) als zinvol gezien wordt. Dit zogenaamde ‘op- of afstromen’ kan zelfs per vak plaatsvinden.

Aan het einde van leerjaar 1 wordt ook gekozen voor één van de genoemde leerroutes:

  • Technologie en Vakmanschap (T&V)
  • Media, Vormgeving & ICT (MVI)
  • Zorg en Welzijn (Z&W)).

4.2 Onderbouw

Op Stad College kennen we niet de gebruikelijke onderverdeling in onder- en bovenbouw. Na het eerste leerjaar gaan de leerlingen aan de slag met de afdeling van hun keuze. Gedurende het 1e, 2e en de eerste twee periodes van het 3e leerjaar wordt gewerkt met een programma van toetsing en onderwijs (PTO). Daarna starten de leerlingen met het programma van toetsing en afsluiting (PTA), wat ook wel het ‘examendossier’ wordt genoemd. Zie 4.3.

4.2.1 Steun en studiebegeleiding
Natuurlijk krijgt de leerling de nodige begeleiding van mentor en docenten. Maar soms heeft hij/zij daarnaast extra ondersteuning nodig. Het team – dit zijn de docenten, leerlingbegeleider, zorgcoördinator en schoolleiding – bepaalt meestal welke vorm van ondersteuning het beste bij de leerling past. Soms adviseert het Zorg Advies Team (ZAT) overinterne of externe ondersteuning of remedierende hulp (zie ook hoofdstuk 6).

4.2.2 Loopbaanbegeleiding
De decaan coördineert alle zaken rondom de doorstroming op school. In leerjaar 1 en 2 bereiden we de leerling goed voor op de bovenbouw en de beroepskeuze. De leerlingen gaan dan op bezoek bij bedrijven en er komen professionals op school over hun beroep vertellen. Daarnaast kan men altijd terecht bij de decaan met vragen over beroepen, opleidingen en vakkenkeuze. Het vak LOB (loopbaan- oriëntatie) wordt aangeboden in de mentorles. Tijdens deze les wordt onderzocht welke studierichting en welk beroep uiteindelijk het beste bij de individuele leerling past.

Decanen:

Mevrouw Barbara Beek
E-mail: b.beek@hetbaken.nl
De heer Herbert van den Ham
E-mail: h.vandenham@hetbaken.nl
Algemeen: 036 – 530 72 64

4.3 Bovenbouw

In leerjaar 3 start de bovenbouw waarin de leerlingen o.a. voorbereid worden op het eind-examen. Ook gaan ze kiezen voor de richting van de vervolgopleiding op het MBO. Uiteraard begeleiden we de leerling bij het maken van deze keuze. De HAVO leerlingen bereiden zich in de 3e klas voor op hun profielen. Op Stad College gaan we de profielen Natuur & Gezondheid (N&G) en Natuur & Techniek (N&T) aanbieden.

4.3.1 Decanaat bovenbouw
De decaan is de vraagbaak op het gebied van studie en beroep. In het derde en vierde leer- jaar wordt een keuze gemaakt voor een examenpakket en vervolgopleiding. Hierbij wordt de leerling begeleid door de mentor en als dat nodig is door de decaan. Denk aan keuzelessen, beroependagen, beroepenmarkten, stages en excursies. Ook wordt allerlei schriftelijke informatie over opleidingen, beroepen en open dagen gegeven. Bij de decaan kan de leerling terecht met vragen over opleidingen, toelatingseisen, beroepen. Kan een leerling echt niet kiezen? Dan kan ook een beroepskeuzetest worden gedaan.

4.3.2 Het examentraject voor het VMBO
Vanaf periode 3 in leerjaar 3 start het examentraject. De cijfers voor toetsen tellen nu mee voor het schoolexamen. Het schoolexamen (SE) vormt samen met het centrale examen (CE) het totale eindexamen. Voor sommige vakken wordt geen centraal examen afgenomen. Het resultaat van de schoolexamentoetsen bepaalt meteen het eindcijfer.
Bij de start van het examentraject krijgt de leerling een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin zijn per vak en per jaar de verplich- tingen, toetsen, herkansingen en praktische op- drachten te vinden. Alle in het PTA genoemde toetsen, handelingsdelen en praktische opdrachten tellen mee voor het schoolexamen.

4.3.3 Examen rekenen
Rekenen wordt nog wel geëxamineerd maar het telt niet mee voor de slaag-zakregeling. Omdat het echter een verplicht onderdeel van het curriculum is, moeten leerlingen die geen wiskunde in hun vakkenpakket hebben, het vak rekenen als apart vak volgen.

4.3.4 Het examen
Het VMBO wordt aan het eind van het vierde leerjaar afgesloten. Bij het bepalen van het eindexamenresultaat wordt gekeken naar de volgende onderdelen:

Schoolexamen (SE)
Het schoolexamen bestaat uit:

  • Alle vakken die in het derde leerjaar worden afgesloten;
  • Schoolexamen-toetsen (SE-toetsen) uit het derde en vierde leerjaar;
  • Het examendossier. Dit is een overzicht van alle opdrachten en verslagen die naast de toetsen gemaakt moeten worden;
  • Het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE). Bij de gemengde en/of de theoretische leerweg telt het profielwerkstuk mee.

Het Centrale Examen (CE)
Vóór 1 oktober van het laatste schooljaar is het examenreglement en PTA beschikbaar via de website. Het examenreglement ligt ook ter inzage op Stad College bij het examensecretariaat.

4.3.5 Examensecretariaat
In de bovenbouw kan de leerling bij het examensecretariaat terecht voor administratieve zaken rondom het examen. Denk aan ziekmeldingen en herkansingen. Informatie over het examen zelf wordt door de mentor gegeven.

Examensecretariaat:
Mevrouw A. van der Starre
E-mail: examensecretariaatbsc@hetbaken.nl
Receptie: 036 – 530 72 96

Examencommissie:
Mevrouw M. Spier
De heer M. Wanschers
De heer J. de Jonge

Lestijden rondom schoolexamens
De toetsen die voor het schoolexamen meetellen, worden afgenomen tijdens toetsweken.
Een aantal vakken heeft ook toetsen buiten de toetsweek om. Tijdens de mondelinge examens, het CE, het CSPE en het sectorwerkstuk kunnen de lestijden worden aangepast.

4.4 Rapporten en gesprekken met ouders

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van circa acht weken. Na elke periode wordt een ‘fotomoment’ georganiseerd waarbij voor elk vak een voortgangscijfer wordt berekend. Het voortgangscijfer is gebaseerd op het gemiddelde van alle cijfers tot dat moment. Naar aanleiding hiervan wordt er tijdens de resultatenbespreking gekeken of de begeleiding op koers ligt of dat er een bijstelling nodig is. Voor de leerlingen uit de 1e klas komt er een rapport met een indicatie over de voortgang.

Naast de behaalde resultaten wordt ook gesproken over taakgerichtheid, zelfstandigheid en omgangsvormen. Ook wordt gekeken naar hoeveel lesuren zijn verzuimd, hoe vaak een leerling te laat is gekomen en/of verwijderd uit de les.

Van dit alles wordt overigens alleen aan het einde van het schooljaar een fysiek rapport meegegeven aan de leerlingen. De leerling geeft op basis van het rapport een presentatie aan de ouders tijdens de zogeheten portfoliogesprekken.
Deze gesprekken worden door de mentor voorbereid met de leerlingen en meestal wordt aan de leerlingen gevraagd om een presentatie voor te bereiden.
Tijdens de presentatie reflecteert de leerling op de afgelopen periode en worden, in samenspraak met ouders en mentor plannen gemaakt voor de volgende periode.
Gemaakte afspraken worden in SOM genoteerd.

Ook wordt tijdens de gesprekken gekeken of de leerling op het juiste niveau werkt. Het kan zijn dat de leerling heeft laten zien meer aan te kunnen Dan is opstromen naar een hoger niveau mogelijk. Dit opstromen kan in uitzonderlijke gevallen in één keer voor alle vakken, maar het kan ook voor één of meerdere vakken. Heeft de leerling moeite met de lesstof en extra ondersteuning levert onvoldoende op, dan kan afstromen overwogen worden. Dit alles gebeurt in goed overleg met de leerling, de ouders en de mentor en wordt steeds na 2 periodes bepaalt. De portfoliogesprekken van periode 1 en periode 3 zijn verplicht en de overige zijn facultatief.

Rapportuitreiking
De school streeft ernaar om regulier drie keer per schooljaar de ouders te spreken. Om dit te realiseren worden de rapporten van de klas 1, klas 2 en klas 3 in periode 1 en 3 van het schooljaar aan de leerling in aanwezigheid van ouders uitgereikt. Het derde moment is tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar.
Naast deze vastgestelde momenten kunnen ouders uiteraard altijd vragen om een gesprek over de resultaten, de keuze voor een vervolgopleiding of het functioneren op school Daarnaast kunnen de ouders via het ouderportaal doorlopend de vorderingen, de aanwezigheid en het eventuele te laat komen op school/in de les van hun kind volgen. Ouders kunnen via het ouderportaal inloggen. Daartoe ontvangen ze een brief met inloggegevens.

Met een diploma de deur uit!
We zijn als school trots op onze leerlingen en op de resultaten die zij de afgelopen jaren hebben neergezet. Verreweg de meeste leerlingen verlaten onze school met een diploma. Ook de Onderwijsinspectie is tevreden over onze school. Kijk voor meer informatie op www.onderwijsinspectie.nl.

Geslaagden vmbo 2021-2022
Aantal Geslaagd Percentage
Tl/GL 21 20 95,2 %
KB 63 63 100%
BB 26 26 100%

 

 

Ga naar onderwerp