A. Leerplichtzaken van de gemeente Almere

Stad College onderhoudt intensieve contacten met de leerplichtambtenaar. Naast de afwikkeling van verzuimmeldingen (spijbelen) neemt de leerplichtambtenaar ook deel in het Zorg Advies Team (ZAT), dat maandelijks vergadert. Mocht er sprake zijn van een overtreding van de leerplichtwet, dan volgt er een gesprek met de leerling en ouder(s) op het stadhuis.

Eén keer per maand vindt er op school een verzuimspreekuur plaats. De leerplichtambtenaar is dan aanwezig op school om een gesprek te voeren met de voor dit spreekuur aangemelde leerlingen. Het spreekuur richt zich op leerlingen met licht schoolverzuim (onder het wettelijk te melden verzuim) en op leerlingen die vaak te laat komen. Onder licht schoolverzuim wordt verstaan:
• verzuim in de vorm van losse uren (<16 uur)
• verzuim tot 3 dagen
• vaak te laat komen.

Het spreekuur heeft een voorlichtend en waarschuwend karakter, met als doel:
• het tegengaan van beginnend schoolverzuim
• het voorkomen van langdurig schoolverzuim
• het voorkomen van voortijdig schoolverlaten
• het tegengaan van veelvuldig te laat komen

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een jongere niet naar school kan gaan, bijvoorbeeld bij ziekte of het vervullen van godsdienstplichten (als dat buiten school niet mogelijk is). De ouders moeten de school zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Bij andere zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’, moet verlof vooraf worden aangevraagd bij de teamleider van de school. Het gaat hier om bijzondere omstandigheden, zoals huwelijk, overlijden, jubilea, gezinsuitbreiding et cetera. Verlof in verband met een vakantie valt hier niet onder! Wanneer sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ kan de directeur van de school, afhankelijk van de situatie, verlof verlenen voor één à twee dagen, tot een maximum van tien schooldagen per schooljaar. Wordt het aantal van tien schooldagen in een schooljaar overschreden, dan moet een verzoek om verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar, bij voorkeur via de directeur van de school. De leerplichtambtenaar wint advies in bij de directeur van de school. Ouders kunnen hun zoon of dochter niet tot een maximum van tien schooldagen van school houden op door hen gewenste momenten, als bijvoorbeeld de dag voor of na een weekend of aan het begin of einde van een vakantie.

(Gezins-)vakanties buiten de schoolvakanties
Voor een (gezins-)vakantie buiten de schoolvakanties moet (tijdig) een schriftelijk verzoek worden ingediend door de ouders/ verzorgers bij de directeur van de school. Gaan de jongeren naar verschillende scholen, dan moet per school een verzoek worden ingediend. De Leerplichtwet biedt slechts één mogelijkheid: als door de specifieke aard van het beroep (*) van één van de ouders het niet mogelijk is in de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Daarbij geldt een aantal voorwaarden:
• er moet een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolvakantie mogelijk is;
• de gevraagde periode mag niet langer duren dan tien schooldagen;
• de gevraagde periode mag niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan de directeur eenmaal per schooljaar verlof verlenen. Indien aan één of meer van deze voorwaarden niet wordt voldaan, moet de directeur het verzoek afwijzen, omdat de Leerplichtwet geen andere mogelijkheden toestaat.

* Met ‘specifieke aard van het beroep’ wordt bedoeld: seizoengebonden werkzaamheden in bedrijfstakken die met name in de zomermaanden een piekdrukte kennen. Hierbij is te denken aan de agrarische sector of horeca.

Voor andere vakanties of vakanties buiten de schoolvakanties in andere bedrijfstakken, mag voor de leerplichtige jongere geen toestemming worden verleend. Ook niet als de werkgever dit oplegt.
Wanneer u twijfelt of u een beroep kunt doen op deze regeling, neemt u dan in een vroeg stadium contact op met de directeur van de school van uw zoon/dochter of met de leerplichtambtenaar. Dit voorkomt teleurstellingen.

Ongeoorloofd verzuim
De directeur van een school is verplicht bij de leerplichtambtenaar melding te doen van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim. Ook wanneer een verzoek om verlof is afgewezen en u uw zoon of dochter toch niet naar school laat gaan, moet de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal u dan oproepen voor een gesprek en kan, afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek, een proces-verbaal opmaken.

Vrijstellingen en alternatieve leerroutes
In sommige gevallen kunnen jongeren geen onderwijs (meer) volgen. College van Burgemeester en Wethouders van Almere kan dan vrijstelling verlenen. Indien een jongere reeds onderwijs heeft gevolgd, maar niet (meer) in staat is de lessen te volgen, zullen de ouders/verzorgers samen met de jongere op school bespreken welke mogelijkheden er zijn om het onderwijs te vervolgen. In bijzondere gevallen kan een jongere een zogenaamde ‘alternatieve leerroute’ volgen. Dit kan vanaf de leeftijd van veertien jaar. Of, en zo ja onder welke voorwaarden, een jongere een dergelijke leerroute kan volgen, wordt uiteindelijk beslist door Burgemeester en Wethouders van Almere. Zij zullen daarmee alleen instemmen indien de jongere op geen enkele andere wijze onderwijs kan volgen. Het advies van de school en de leerplichtambtenaar speelt bij de beslissing een belangrijke rol. De leerling coördinator van de school kan hierover de nodige informatie geven.

Informatie
Informatie over de leerplicht kunt u in eerste instantie krijgen bij de teammanager van de afdeling. Daarnaast is informatie te vinden op de website www.Almere.nl / onderwijs. Ook kunt u zich wenden tot de afdeling Leerlingzaken van Het Baken, dagelijks bereikbaar via telefoonnummer 036 – 527 70 00.

B. Jongeren Maatschappelijk Werk van Zorggroep Almere

Het Jongeren Maatschappelijk Werk van Zorggroep Almere heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met de Zorg Advies Teams (ZAT) van het voortgezet onderwijs binnen Almere.
Op signalen van het ZAT kan de Jongeren Maatschappelijk Werker een actief hulpverleningsaanbod doen aan zowel de jongere als aan zijn of haar ouders. Jongeren kunnen ook zelf de Jongeren Maatschappelijk Werker benaderen met tal van vragen waar ze mee kunnen worstelen. Te denken valt aan vragen rondom onzekerheid, spanningen op school, thuis of in de vriendenkring.

C. GGD Flevoland

De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. Voor vragen over groei en ontwikkeling, of bijvoorbeeld vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit), kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur via telefoon:
088 – 002 99 20.

Overige informatie is terug te vinden op de website:

www.ggdflevoland.nl. Bezoekadres:
Boomgaardweg 4
1326 AC Almere

De GGD werkt in de jeugdgezondheidszorg samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): CJG Almere:
www.okepunt.nl telefoon: 036 -535 73 66

D. Jeugd en Veiligheid bij de politie Almere

Vanuit de politie is een jeugdagent verbonden aan Stad College. Hij is voor onze school het aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op en in relatie staan tot de politie. De jeugdagent komt regelmatig op school om gewoon een rondje in de school te maken, of om een probleem op te lossen. De jeugdagent is er voor de leerlingen, teammanagers en overige medewerkers van Het Baken. Hij is te bereiken via het gratis politie nummer 0900 – 8844 of via de schoolleiding.

Informatieavond, Open Dag en Expeditie middagen

Wij organiseren jaarlijks een Informatieavond, een Open Dag en Expeditie middagen. Voor het schooljaar 2022 – 2023 zijn de volgende data gepland:

Informatieavond toekomstige eerstejaars leerlingen
Dinsdag 1 november 2022 van 19.00 tot 21.00 uur

Open Dag
Woensdag 15 februari 2023 van 14.30 tot 18.30 uur

Expeditie middagen voor groep 7 & 8:
23 november 2022 van 14.30 tot 16.30 uur
18 januari 2023 van 14.30 tot 16.30 uur
22 februari 2023 van 14.30 tot 16.30 uur

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie – zaterdag 15 oktober 2022 t/m zondag 23 oktober 2022
Kerstvakantie – zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie – zaterdag 25 februari 2023 t/m zondag 5 maart 2023
Goede Vrijdag – vrijdag 7 april 2023
2e Paasdag – maandag 10 april 2023
Meivakantie – zaterdag 22 april 2023 t/m zondag 7 mei 2023
Hemelvaart – donderdag 18 mei 2023 t/m vrijdag 19 mei 2023
2e Pinksterdag – maandag 29 mei 2023
Zomervakantie – maandag 22 juli 2023 t/m maandag 3 september 2023

Overige adressen

Het Baken

Postadres Postbus 10015

1301 AA ALMERE

telefoon : 036 – 523 81 08

e-mail : hetbaken@hetbaken.nl

website: www.hetbaken.nl

Stad College – vmbo en havo

 directeur: de heer G. Roos

Rooseveltweg 5

1314 SJ ALMERE

telefoon : 036 – 530 72 07

e-mail : stadcollege@hetbaken.nl

website : www.stadcollege.nl

 

 

Poort Lyceum, mavo, havo en vwo

directeur: de heer B. Iliohan

Pim Mulierstraat 102

1362 LC ALMERE

telefoon : 036 – 845 23 00

e-mail : poortlyceum@hetbaken.nl

website : www.bakenpoort.nl

 

Park Lyceum – havo, atheneum

rector: de heer M. Sprenger

Buñuellaan 4

1325 PL ALMERE

telefoon : 036 – 523 81 08

e-mail : parklyceum@hetbaken.nl

website : www.parklyceum.nl

Trinitas Gymnasium – gymnasium

rector: de heer M. Sprenger

Sas van Gentlaan 6

1324 CT ALMERE

telefoon : 036 – 845 24 00

e-mail : trinitasgymnasium@hetbaken.nl website: www.parklyceum.nl

International School Almere

Director: Mrs. R. Borges Heliumweg 61

1362 JA ALMERE

telefoon : 036 – 760 07 50

e-mail : info@internationalschoolalmere.nl

website : www.internationalschoolalmere.nl

 

Stad College – vmbo en havo
directie: de heer G.J.P.M. Roos Bezoekadres: Rooseveltweg 5, 1314 SJ ALMERE
Postadres: Postbus 10015, 1301 AA ALMERE
telefoon : 036 – 530 72 07 e-mail : stadcollege@hetbaken.nl website : www.hetbaken.nl

Bestuursbureau
Bezoekadres: Rooseveltweg 5, 1314 SJ ALMERE
Postadres: Postbus 10015, 1301 AA ALMERE

Ga naar onderwerp