3.1 Leerwegen in het vmbo

Het VMBO staat voor Voorbereidend Middel- baar Beroepsonderwijs. Dat betekent dat het VMBO voorbereidt en laat oriënteren op allerlei  soorten werk en beroepen èn op de opleidingen die daarbij horen. Voorbereiding en oriëntatie zijn dus de belangrijkste functies van het VMBO. Op het VMBO is daarom ruimte voor praktijklessen en zogenoemde beroepsgerichte programma’s.

Maar op het VMBO worden ook de gewone theorievakken gegeven, zoals En- gels, Nederlands, wiskunde en biologie. Net als op het HAVO en het VWO.

De drie leerwegen in het VMBO
Een leerweg in het VMBO geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Er zijn vier leerwegen in het VMBO:
• Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
De basisberoepsgerichte leerweg is een praktische opleiding en bereidt leerlingen voor op niveau 2-opleidingen van het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs).

• Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
De kaderberoepsgerichte leerweg richt zich ook voornamelijk op de praktijk en bereidt leerlingen in principe voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 van het MBO.

• Gemengde leerweg (GL)
De gemengde leerweg is qua niveau identiek aan de theoretische leerweg en bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO.

Stad College biedt al deze leerwegen aan. Naast deze 3 leerwegen biedt Stad College nog twee extra mogelijkheden aan.
• Is een leerling goed in een of meerdere vak- ken dan is het mogelijk deze vakken op een hoger niveau dan de andere vakken te volgen. Dit hogere niveau is later zichtbaar op de cijferlijst van het behaalde diploma.
• Bij de Gemengde Leerweg is het mogelijk om naast de 5 theorievakken en het ene praktijk- vak, een extra theorievak te volgen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om aan het einde van de 4e klas, dus vlak voor het Centraal Examen, nog te kiezen tussen GL, TL of GL+

3.2 Stad College heeft een Vakhavo

Vanaf schooljaar 2021 – 2022 is de school gestart met een HAVO afdeling. Dat eerste jaar alleen nog maar een 1ste klas, maar het komende schooljaar geven we al in de 1e en 2e klas. Deze Klassen zijn brugklassen, samen met de GL/TL. Door het HAVO onderwijs zo aan te bieden geeft Stad College extra kansen aan twee soorten leerlingen:
• Leerlingen met een TL advies krijgen een extra kans om zich alsnog te bewijzen en alsnog een HAVO opleiding te volgen. In die tweejarige brugklas kijken we goed naar inzicht en niet alleen naar cijfers.
• Ook op het HAVO niveau zitten leerlingen met een praktische belang- stelling, met een leerstijl die het beste werkt als theorie en praktijk met elkaar verbonden worden.

Voor deze leerlingen start Stad College met een vak HAVO. Dit is een opleiding die de positieve kanten van het Vakcollege combineert met het hogere opleidingsniveau dat aansluit op het HBO.

3.3 Stad College is een Vakcollege

Een vakcollege is een leerroute binnen het VMBO die rechtstreeks toeleidt tot een vakopleiding in het MBO met veel aandacht voor de praktijk. Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij de vormgeving van het praktijkgedeelte van het Op Stad College kan uw kind in drie richtingen (Technology & Vakmanschap, Media Vormgeving en ICT en Zorg & Welzijn) zijn of haar praktische talent verder ontwikkelen. Vanaf de 1e klas staan er veel beroepsgerichte praktijklessen, bedrijfsbezoeken, gastlessen en stages op het programma, zodat uw kind volop aan de slag kan.
Voor onze HAVO afdeling geldt hetzelfde maar dan met aansluiting op het HBO.
Voor het HAVO wordt de komende periode een zelfde verbinding opgebouwd voor de hogere leerjaren.
In het eerste jaar kan uw zoon of dochter ont- dekken waar hij of zij talent voor heeft en welk beroep er leuk gevonden wordt. Daarna lopen de leerlingen stage en kiezen ze volledig voor een richting die bij hen past en die een goede kans op werk biedt.
Ook worden er al lessen gegeven door leraren van het MBO op Stad College of op het MBO zelf. Op deze manier wordt de overgang naar het MBO, na het behalen van het VMBO-diploma, haast naadloos voorbereid. De samen- werking met het MBO zorgt voor weinig overlap in de lesstof, waardoor het onderwijs spannend en uitdagend blijft en voortijdig schoolverlaten tot een minimum beperkt blijft.

Leerlingen die naar een Vakcollege gaan, blijken bijzonder gemotiveerd te zijn en met veel ple- zier naar school te gaan. Ouders kiezen daarom graag voor een Vakcollege omdat grote motivatie ook zorgt voor goede schoolprestaties.

Met een opleiding op Stad College heeft uw kind een goede kans op een baan. In de ge- noemde richtingen is veel vraag naar goed ge- schoolde vakmensen. Daarnaast wordt de kans op een baan vergroot omdat Stad College het opleidingsaanbod afstemt op de vraag naar personeel vanuit de regio Almere. Deze voor Almere unieke en succesvolle manier van werken die met de term Vakcollege aangegeven wordt, leidt uiteindelijk tot een VMBO-diploma.

3.4 De vakrichtingen (leerroutes)

Omdat veel jongeren graag leren door praktisch bezig te zijn, ligt bij het Vakcollege de nadruk op het doen. Ons onderwijs is opgedeeld in drie hoofdstromingen: Technology, Media Vormgeving & ICT en Care & Service.

Technology & Vakmanschap (T&V: dit is een nieuwe samenvoeging van de oudere BWI en PIE opleidingen): In deze opleiding kan de leerling zich uiteindelijk specialiseren in een technische richting die zijn of haar voorkeur heft. Maatwerk op aanleg en belangstelling wordt geboden. Aansluiten op een breed scala aan technische MBO opleidingen is hierdoor mogelijk.

Media Vormgeving en ICT (MVI): Deze opleiding houdt zich bezig met de nieuwe media. Veel aandacht hier voor onderwerpen als game design, netwerkbeheer en digitale beveiliging, 3D- vormgeving en applicatieontwikkeling.

Zorg & Welzijn (Z&W): bij Care zal de leerling kennismaken met het welzijn van kinderen en ouderen, uiterlijke verzorging, het ondersteunen bij sport- en bewegingsactiviteiten, het voorkomen van ongevallen en EHBO. Bij Services wordt aandacht besteed aan onderdelen als gastheerspecialisatie, het organiseren van evenementen, koken, catering, geüniformeerde dienstverlening, voeding en bewegen.

Wie kiest voor één van deze vakroutes, kiest voor een opleiding met heel veel beroepsgerichte praktijkuren. Al vanaf het eerste jaar krijgen leerlingen tien en een half uur beroepsgerichte praktijkuren per week. In de eerste jaren van het Vakcollege krijgen leerlingen alle tijd om te ontdekken waar ze goed in zijn. Vanaf leerjaar 3 lopen leerlingen stage.

Ga naar onderwerp